Kredyt przy rozwodzie

Anna Zaręba-Faracik        12 października 2017        Komentarze (0)

Chcesz się rozwieść. Jednak masz kredyt z małżonkiem i zastanawiasz się czy w takiej sytuacji rozwód nie spowoduje katastrofy finansowej i mieszkaniowej? Jeśli tak, ten wpis może Ci pomóc w podjęciu decyzji o rozwodzie lub pozostaniu w małżeństwie. Wiele osób nie decyduje się na rozwód ze względów bardzo prozaicznych w tym najczęściej są to kwestie finansowe.

Pamiętaj, że o kwestii wspólnego kredytu najlepiej myśleć z wyprzedzeniem. Oznacza to, że już na etapie brania kredytu można w umowie wpisać, co się z nim stanie na wypadek rozwodu. Sprawę można uregulować w ten sposób, że kredyt przejdzie na jednego z małżonków. Niestety nie zawsze bank będzie chciał zgodzić się na takie rozwiązanie – zależne to będzie w dużej mierze od zdolności kredytowej małżonka, który ewentualnie ma go przejąć.

 

Kredyt przy rozwodzie

 

Jeśli w umowie z bankiem wspomniane zagadnienie nie zostało uregulowane, to trzeba będzie zająć się nim już przy pisaniu pozwu rozwodowego [<<<zobacz jakie są przesłanki rozwodu>>>], w trakcie postępowania o rozwód, podział majątku lub podczas podziału majątku u notariusza.

Sami małżonkowie w odpowiedniej umowie lub sąd mogą ustalić, że nieruchomość przechodzi na jednego z małżonków z obowiązkiem dalszej spłaty kredytu (i ewentualnie spłaty drugiego małżonka). Rozwiązanie to jednak nie jest idealne z uwagi na to, że kredyt jest zobowiązaniem solidarnym małżonków, a to oznacza, że w razie braku spłaty przez jednego z nich, bank będzie mógł żądać spłaty od drugiego. Małżonek, który w drodze umowy lub orzeczenia sądu został zwolniony z zapłaty rat kredytowych będzie mógł jednak dochodzić od małżonka zobowiązanego zwrotu uiszczonych kwot w drodze regresu.

 

Przejęcie długu

 

Inną opcją jest zastosowanie instytucji przejęcia długu. W takim wypadku chodzi o regulację zawartą w przepisach 519-525 kodeksu cywilnego. Umowa o przejęcie długu może być zawarta pomiędzy jednym z małżonków i bankiem, lub pomiędzy samymi małżonkami. W tym ostatnim wypadku wymaga ona zgody banku. Zgoda jednak może nie zostać udzielona jeśli sytuacja majątkowa małżonka przejmującego jest niewystarczająca w zakresie zapewnienia zdolności spłaty kredytu. Niemniej jednak nawet jeśli bank nie wyrazi zgody, to pamiętać należy o brzmieniu art. 521 § 2 kc, który mówi, że:

„Jeżeli skuteczność umowy o przejęcie długu zależy od zgody wierzyciela, a wierzyciel zgody odmówił, strona, która według umowy miała przejąć dług, jest odpowiedzialna względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia”.

Należy to rozumieć w ten sposób, że strona zwolniona z długu będzie mogła wystąpić do zobowiązanego o naprawienie szkody.

Inne opcje to sprzedaż nieruchomości lub jej wynajem i spłata rat kredytowych z uzyskanego czynszu najmu jeśli będzie wystarczający.

 

******

Przeczytaj też o tym:

 

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Anna Zaręba-Faracik        14 września 2017        Komentarze (0)

Często zdarza się, że w trakcie rozwodu masz problem polegający na tym, że małżonek nie pozwala Ci widywać się z dzieckiem. Sytuacja taka jest bardzo częsta i w zasadzie dość łatwa do rozwiązania.

Sprawę reguluje art. 730 kpc i n.:

§ 1. W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.

§ 2. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.

Celem uzyskania zabezpieczenia kontaktów należy złożyć wniosek, przedstawić proponowany plan kontaktów jakie sąd na czas postępowania ma zabezpieczyć i opłacić go.

We wniosku należy wykazać roszczenie oraz interes prawny. Mówiąc prościej należy wykazać, że jest się rodzicem dziecka (akt urodzenia) oraz napisać dlaczego zabezpieczenie jest istotne. Tutaj można wskazać na stan faktyczny polegający na tym, że jest się zżytym z dzieckiem i miało się codzienny kontakt, a teraz jest go brak. Stanowi to zagrożenie dla istniejącej relacji i rozwoju dziecka. Co więcej rodzic, który posiada władzę rodzicielską ma prawo utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Potem należy czekać na ewentualną odpowiedź drugiej strony i wydanie przez sąd postanowienia w sprawie. Rozpoznanie wniosku dokonywane jest na posiedzeniu niejawnym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Sąd powinien rozpoznać wniosek o udzielenie zabezpieczenia bezzwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia. Jednak rzadkością jest, aby termin ten został zachowany.

Jeśli nie będziemy zadowoleni z wydanego postanowienia można je zaskarżyć.

 

Po co komu detektyw?

Anna Zaręba-Faracik        04 września 2017        Komentarze (0)

Po co Ci detektyw?

Pewnie czasami zastanawiasz się czy z Twoim małżeństwem wszystko jest dobrze? W dzisiejszych czasach nie ma w tym nic dziwnego. Niemniej jednak jeśli za pewnymi przemyśleniami idą podejrzane zachowania małżonka, a nie masz jak dowiedzieć się o co chodzi, to z całą pewnością możesz liczyć na pomoc detektywa.

Ten wpis ma dotyczyć tego po co Ci detektyw jeśli przygotowujesz się do rozwodu. Pamiętaj, że mądry rozwód z Twojej strony to taki, do którego się metodycznie przygotowałeś i – UWAGA – zebrałeś odpowiednie dowody.

Jeśli więc chcesz się rozwieść bo małżonek Cię zdradza, ale nie masz dowodów, to zatrudnij profesjonalnego detektywa, który zrobi odpowiednie zdjęcia lub dokumenty. Jeśli przyczyną rozwodu ma być alkoholizm lub przemoc to zadbaj o to, aby Policja sporządziła odpowiednie notatki, aby można było je następnie zawnioskować jako dowód w sprawie.

Detektyw może pomóc Ci także w wykazaniu, że małżonek źle zajmuje się dziećmi, albo że ukrywa dochody.

Pamiętaj nigdy nie oszczędzaj na dowodach, bo bez nich możesz znacząco pogorszyć swoją sprawę. Detektyw powie Ci też co potencjalnie może być dowodem i jak zebrać materiał operacyjny, którego prawnik nie jest w stanie pozyskać.

Ważną kwestią jest wybór detektywa, który jest profesjonalistą i zapewni dyskrecję wykonując swoją pracę tak, żeby nikt nie zorientował się, że został wynajęty. Dodatkowo detektyw powinien po wykonaniu pracy przekazać odpowiedni materiał z jej wykonania, bez tego jego praca nie ma sensu. Nawet jeśli okaże się, że domniemana zdrada nie ma miejsca ważne są dowody o tym świadczące np. w postaci zdjęć małżonka z okresu obserwacji, na których chodzi do pracy i nie spotyka się z nikim szczególnym.

Jedna z historii klientów, która mnie bardzo negatywnie zaskoczyła, to sytuacja w której detektyw doręczał pismo pewnemu panu i zamiast odebrania podpisu świadczącego o jego odbiorze z datą, to wykonał fotografię tego człowieka, który trzyma pismo. Na zdjęciu nie widać jakie to pismo, ani nie wiadomo kiedy to się odbyło.

Pamiętaj więc, żeby wybierać do współpracy osoby, które profesjonalnie świadczą swoje usługi.

 

Mieszkanie małżonków po rozwodzie

Anna Zaręba-Faracik        31 sierpnia 2017        Komentarze (0)

Klienci często zastanawiają się co się stanie z ich wspólnym mieszkaniem po rozwodzie.

Otóż sprawa nie jest prosta. Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z mieszkania w sytuacji gdy będą z niego wspólnie korzystać. KRO w art. 58 § 2 stanowi, że:

„Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe”.

Pamiętać jednak należy, iż sąd podejmując decyzję w kwestii mieszkania bierze pod uwagę przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierzona została władza rodzicielska.

Wniosek o orzeczenie eksmisji może zostać zgłoszony w pozwie, w oddzielnym piśmie albo do protokołu rozprawy, może go również złożyć pozwany. Eksmisję można prowadzić na żądanie jednego małżonka z powodu rażąco nagannego postępowania, uniemożliwiającego wspólne zamieszkiwanie drugiego.

W jednym ze swoich wyroków SN (sygn. akt IV CKN 1249/00) stwierdził, że małżonek który opuścił wspólne mieszkanie dla zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju musi być traktowany tak, jakby wciąż we wspólnym mieszkaniu pozostawał.

Pamiętać należy jednak, iż w sytuacji gdy małżonkowie dokonali faktycznego podziału mieszkania i nie wnieśli, aby sąd orzekł w tym przedmiocie, to sąd tego nie zrobi – co może być bardzo niekorzystne.

Alimenty na dziecko

Anna Zaręba-Faracik        31 sierpnia 2017        Komentarze (0)

Zgodnie z art. 133 KRO:

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Poprzez brak samodzielności dziecka należy rozumieć sytuację gdy dziecko jest małoletnie i pozostaje pod władzą rodzicielską, ale także gdy jest pełnoletnie i bez własnej winy nie jest w stanie się utrzymać bez pomocy rodziców z uwagi na swoją sytuację życiową. Chodzi tu szczególnie o chorobę, brak wykształcenia czy zawodu, albo niemożność znalezienia pracy.

Niedostatek natomiast następuje wtedy gdy dziecko nie jest w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb.

Obowiązek alimentacyjny nie kończy się po uzyskaniu przez dziecko pełnoletniości, trwa on dalej w sytuacji choroby, niepełnosprawności bądź kształcenia się dziecka. Sąd ocenia czy dalsza nauka dziecka jest możliwa biorąc pod uwagę także dotychczasowe wyniki. Rodzic powinien dzielić się z dzieckiem nawet skromnym dochodem. Ciężka sytuacja materialna rodziców nie powoduje ich zwolnienia z obowiązku alimentacyjnego względem dziecka.

Wspomnieć należy, że zgodnie z orzecznictwem otrzymywanie przez dziecko zasiłku dla bezrobotnych może czasem prowadzić do uznania, iż dziecko jest się w stanie samo utrzymać.