Ile kosztuje rozwód?

Anna Zaręba-Faracik        14 listopada 2017        Komentarze (0)

Jeśli chcesz wnieść pozew o rozwód interesuje Cię pewnie jaki jest rzeczywisty koszt, który musisz ponieść w związku ze sprawą rozwodową.

W pierwszej kolejności przy składaniu pozwu o rozwód należy mieć na względzie, iż trzeba uiścić opłatę sądową od pozwu w kwocie 600 zł. W przypadku gdy strony zgodnie wniosą o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie sąd zwraca stronie połowę opłaty uiszczonej. Natomiast w sytuacji gdy powód cofnie powództwo na skutek pojednania się stron, wtedy sąd zwraca całą opłatę uiszczoną od pozwu. Dodile kosztuje rozwód?atkowo pamiętać należy, że jeśli mamy pełnomocnika to należy uiścić 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

 

Ile kosztuje rozwód?

 

Strona odpowiedzialna jest za wynik postępowania, w którym bierze udział. W sprawach rozwodowych nie jest to jednak oczywiste i zasada ta nie zawsze znajduje zastosowanie. Odpowiedzialność w zakresie kosztów za wynik sprawy polega na tym, że strona przegrywająca ponosi koszty procesu. Dla przykładu jeśli powód wytacza powództwo o orzeczenie rozwodu z winy pozwanego, pozwany broni się w tym zakresie, w końcu zapada wyrok i sąd orzeka rozwód z winy pozwanego, to pozwany zwraca powodowi 600 zł opłaty od pozwu, 17 zł od pełnomocnictwa, koszty zastępstwa procesowego (jeśli powód posiadał profesjonalnego pełnomocnika) oraz te koszty, które zostały wydatkowane przez Skarb Państwa jako zaliczka np. koszty dojazdów świadków i inne.

Jeśli jednak sąd orzeknie rozwód z winy obu małżonków lub orzeknie go bez stwierdzania winy, to może w zakresie kosztów rozstrzygnąć w ten sposób, że strony poniosą swoje koszty udziału w sprawie lub podzieli je między stronami po połowie.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może rozstrzygnąć w ten sposób, że zasądzi od strony przegrywającej jedynie część kosztów albo wcale nie obciąży jej kosztami. Jednak takie sytuacje są dość rzadkie i muszą mieć wyjątkowe uzasadnienie.

Pamiętaj że jeśli żądasz alimentów od drugiego małżonka na siebie lub dziecko jesteś zwolniony z opłaty w tym zakresie przy wnoszeniu roszczenia. Natomiast w orzeczeniu kończącym postępowanie w pierwszej instancji sąd obciąży małżonka, od którego alimenty zostały zasądzone opłatą stosunkową.

 

*****************

Przeczytaj także:

 

majątek osobisty

Anna Zaręba-Faracik        07 listopada 2017        Komentarze (0)

Co wchodzi w skład majątku osobistego każdego z małżonków? O tym częściowo przeczytasz w artykule o tym co stanowi majątek osobisty, a co wspólny.

Zagadnienie zostało uregulowane w art. 33 KRO, gdzie wymieniono składniki majątku, które pozostają poza wspólnością majątkową. Nie jest tak, że jeśli dostałeś darowiznę lub spadek w trakcie trwania małżeństwa, to weszły do Waszego wspólnego majątku i są własnością małżonka. Generalnie tak się stanie tylko jeśli darczyńca lub testator zastrzegł to w swoim akcie woli, czyli np. testamencie.

 

Majątek osobisty

 

Art. 33 http://rozwodwwarszawie.pl/stanowi-majatek-osobisty-a-majatek-wspolny/Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Pytania Klientów pojawiają się często w związku z pkt 3 art. 33. Pod pojęciem prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom rozumie się prawa wchodzące w skład majątku spółki cywilnej, a także roszczenie o zwrot wkładu w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki.

Natomiast przedmioty służące użytkowi osobistemu to np. odzież, leki, przedmioty służące realizacji pasji, czy też kultu religijnego. Przedmiot ten musi jednak zaspokajać potrzeby ściśle osobiste, przez co przedmioty o wysokiej wartości mogą podlegać wykluczeniu z tej kategorii.

Prawa niezbywalne i osobiste to przykładowo prawo do alimentów, służebności (poza służebnością mieszkania) niekiedy wskazuje się też prawa udziałowe w spółce handlowej.

Pozostałe wymienione w art. 33 KRO wyłączenia z majątku wspólnego wydają się być jasne i nie wymagają szczegółowego omówienia.

 

 

***********************

Przeczytaj także o:

kredycie po rozwodzie

mieszkaniu małżonków po rozwodzie

Wysokość alimentów na dziecko

Anna Zaręba-Faracik        06 listopada 2017        Komentarze (0)

Często zastanawiasz się jakie dostaniesz alimenty na dziecko? Nie wiesz czy utrzymasz dziecko za zasądzoną kwotę?

Kwestia alimentów na dzieci w trakcie spraw rozwodowych jest niejednokrotnie kluczowa dla moich Klientów i przykładam do niej bardzo dużą wagę. Wiesz już na pewno z wpisu o co chodzi z dowodami, że w sądzie wszystko musi być udowodnione, dotyczy to także wysokości alimentów.

To co należy wykazać wynika z art. 135 KRO, który w par. 1 stanowi, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

 

Wysokość alimentów na dziecko

 

W toku procesu chodzi więc o wykazanie tego jakie są usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości zarobkowe zobowiązanego. Nie jest to wcale proste i do tego typu postępowania dowodowego trzeba się przygotować. Dobrze jest zbierać dowody w postaci wszelkiego rodzaju rachunków za żywność, ubrania, opłaty za przedszkole lub szkołę, lekarza, leki, dowozy do szkoły, wakacje, Wysokość alimentów na dzieckoprezenty, wycieczki szkolne, czy inne szczególne wydatki jeśli takie są. Krótko mówiąc polecam zbierać wszystko. Warto jest prowadzić zeszyt i dokonywać miesięcznych rozliczeń, wtedy z pewnego okresu czasu można wyciągnąć średnią, która wskaże wysokość żądania. Wszystkie te dowody muszą oczywiście zostać przedłożone w sądzie, w odpowiednim momencie i prawidłowo zawnioskowane. Ze swoimi klientami opracowuję zawsze tego typu dokumentację właśnie dla celów dowodowych.

Co do możliwości zarobkowych zobowiązanego, to z praktyki wiem, że dłużnicy alimentacyjni często pokazują, że nie mają z czego płacić i co więcej chcą udowodnić, że nie mają żadnych możliwości pozyskania środków finansowych. Do takiego delikwenta trzeba podejść indywidualnie w procesie i wykazać (wypunktować) co może robić i za ile. Sąd może nakazać przedłożyć dotychczasowe świadectwa pracy z wysokością wynagrodzenia lub umowy zlecenia, może także zobowiązać do złożenia wyciągów z rachunków bankowych lub innych dowodów – wszystko zależy od danej sprawy. Jeśli zobowiązany udaje, że nie pracuje bo jest chory, to wnioskujemy odpowiednie dowody z opinii biegłych.

Stan faktyczny w jakim funkcjonuje zobowiązany nie jest równy z jego możliwościami zarobkowymi. Jeśli np. lekarz z wykształcenia, nie podejmuje pracy bo nie chce mu się tego robić, to sąd zbada ile on faktycznie powinien zarabiać według stażu pracy, specjalizacji itp.

Ten wpis jest kolejnym dowodem na to, że procesem rządzi postępowanie dowodowe i to co w nim zrobisz będzie najważniejsze.

 

************

Przeczytaj także o:

Co robić gdy dłużnik nie płaci alimentów?

Anna Zaręba-Faracik        25 października 2017        Komentarze (0)

Często zdarza się, że osoba zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku. Powoduje to bardzo niekorzystną sytuację dziecka, ale także osoby pod opieką której ono pozostaje. Niejednokrotnie brak zapłaty alimentów prowadzi do poważnych dramatów rodzinnych.

 

Co robić gdy dłużnik nie płaci alimentów?

 

Egzekucja komornicza

 

Co robić gdy dłużnik nie płaci alimentów?Jest kilka metod, które można zastosować. W pierwszej kolejności jeśli dysponujemy prawomocnym orzeczeniem sądu z nadaną klauzulą wykonalności, sprawę można skierować do komornika. W tym celu należy sporządzić wniosek i przedłożyć wybranemu przez siebie komornikowi. Dobrze jest wskazać we wniosku z czego komornik może ściągnąć zadłużenie, jeśli posiadamy taką wiedzę, egzekucja w takim wypadku powinna przebiegać sprawniej. Jeśli dłużnik nie posiada żadnego majątku egzekucja alimentów może okazać się bezskuteczna. W takim wypadku trzeba użyć innych metod celem uzyskania alimentów.

 

Fundusz alimentacyjny

 

Do alimentów uprawniona jest osobą do ukończenia 18 roku życia lub 25 jeśli uczy się w szkole lub szkole wyższej. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostaną przyznane, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Natomiast miesięczna kwota maksymalna jaką można uzyskać z funduszu alimentacyjnego to 500 zł. Celem uzyskania świadczenia alimentacyjnego z funduszu należy złożyć odpowiedni wniosek, którego wzór znajdziesz tutaj.

 

Alimenty od dziadków

 

Zgodnie z art. 132 KRO:

„Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.”

Przepis ten dotyczy m.in. sytuacji gdy faktycznie nie ma możliwości uzyskania alimentów od zobowiązanego rodzica w związku z tym, iż ich nie płaci z różnych względów. Jeśli więc wiesz, że zobowiązany, który ma płacić nie ma majątku lub go ukrywa, a szanse na skuteczną egzekucję komorniczą są marne, rozwiązaniem może być dochodzenie alimentów od dziadków dziecka. Pamiętać jednak należy, iż w takiej sytuacji niezbędne będzie  przeprowadzenie postępowania dowodowego, które odpowiednio wykaże zaistnienie przesłanek 132 KRO (niemożliwość uzyskania alimentów). Tutaj z całą pewnością dowód z postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność egzekucji byłby bardzo pożądany i  wiarygodny. Stąd alimenty od dziadków niezbyt często będą pierwszorzędnym rozwiązaniem problemu, czasami trzeba zacząć od egzekucji komorniczej choćby dla celów dowodowych.

 

Przepisy prawa karnego

 

Niepłacenie alimentów jest przestępstwem, które jest uregulowane w art. 209 kodeksu karnego. Przepis ten mówi, że:

„1.Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

1a.Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2.Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

3.Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.

4.Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

5.Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary”.

Tak więc zawsze możliwym jest dokonanie zawiadomienia na policji. Pamiętaj jednak o jednej bardzo istotnej kwestii, że osoba osadzona w zakładzie karnym nie będzie zarobkować. Jeśli więc zobowiązany do alimentów płaci mniej lub co jakiś czas i są widoki na to, że może płacić w przyszłości, to powyższe rozwiązanie nie będzie odpowiednie.

Jeśli jednak zdecydujesz się na ten krok to pamiętaj, że wykazania będzie wymagała przesłanka uporczywości. Sama uporczywość nie jest w kodeksie karnym zdefiniowana i za każdym razem ważna będzie argumentacja przywołana na tą okoliczność.

 

Skarga pauliańska

 

Jeżeli dłużnik celowo pozbywa się majątku darując nieruchomości, sprzedając przedmioty za cenę poniżej wartości rynkowej itp. można sporządzić pozew o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną. Jeśli udowodnisz, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, to wyrokiem sąd może uznać dokonaną czynność prawną za bezskuteczną, co oznacza, że będziesz mógł z niej prowadzić egzekucję.

 

********

Przeczytaj także:

Zdrada małżeńska a rozwód

Anna Zaręba-Faracik        23 października 2017        Komentarze (0)

Jaki wpływ na sprawę rozwodową ma zdrada małżonka? Na to pytanie nie ma jednej dobrej odpowiedzi, wszystko zależy od tego jakie są okoliczności sprawy i czy zdrada faktycznie doprowadziła do rozkładu pożycia małżeńskiego.

 

Zdrada małżeńska a rozwód

 

Zdrada małżeńska a rozwód

Musisz pamiętać, że sąd będzie ustalał czy małżonek, któremu zarzuca się winę swoim nagannym zachowaniem doprowadził do rozpadu małżeństwa. Nie każde naruszenie obowiązków małżeńskich będzie skutkowało rozkładem pożycia małżeńskiego lub jego utrwaleniem, a tylko takie przesłanki są istotne dla orzekania winy w rozwodzie. Powyższa sytuacja może mieć miejsce gdy do zdrady doszło już po tym jak nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego z innych i niezależnych przyczyn np. różnicy charakterów, przemocy domowej itp. Inaczej będzie w sytuacji gdy pożycie małżeńskie układa się poprawnie pomiędzy małżonkami, a zdrada jest punktem z powodu którego następuje (zapoczątkowuje) rozkład pożycia małżeńskiego.

 

Zachowania, które bezpośrednio wpłynęły na rozkład pożycia

 

Dla ustalenia winy w rozkładzie pożycia będą więc miały znaczenie te zachowania, które nastąpiły przed rozkładem pożycia małżeńskiego i bezpośrednio na rozkład wpłynęły, a nie te które nastąpiły już po utrwaleniu rozkładu. Potwierdza to wyrok SN z dnia 28 września 2008 r., sygn. akt IV CKN 112/00, gdzie wskazano iż „związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład”, niemniej jednak SN wskazał także, iż „W ocenie Sądu Wojewódzkiego obowiązek dochowania wierności trwa przez cały czas istnienia małżeństwa i małżonek dopuszczający się zdrady jest współwinny za rozkład nawet wtedy, jeżeli uprzednio rozkład ten już nastąpił z przyczyn związanych z zachowaniem drugiego małżonka”.

Dodatkowo pamiętać należy, że winę w rozwodzie należy małżonkowi wykazać. Nie wystarczy samo stwierdzenie, że jest winny, chyba że sam małżonek przyzna się do zdrady. W przeciwnym wypadku trzeba wskazać odpowiednie dowody. Na okoliczność zdrady mogą to być dowody z smsów, maili, zdjęć, wykaz listy połączeń telefonicznych, zeznania świadków.

 

******

Przeczytaj także o: