Lipiec 2017

Rozwód, a separacja

Anna Zaręba-Faracik        31 lipca 2017        Komentarze (0)

Czym różni się rozwód od separacji? Często różnica jest powszechnie nieznana i mało jasna. Z art. 64(1) § 1 KRO wynika, że orzeczenie separacji ma takie skutki jak rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej. “Inaczej” oznacza, że osoba pozostająca w separacji nie może zawrzeć małżeństwa, jeżeli wymagają tego względy słuszności małżonkowie pozostający w separacji obowiązani […]

Po co orzekanie o winie w rozwodzie?

Anna Zaręba-Faracik        31 lipca 2017        Komentarze (0)

Jak zwykle wszystko zależy od sytuacji. Może być tak, że brak orzekania o winie będzie dla Ciebie korzystny i nie będzie sensu prowadzić całego postępowania dowodowego dotyczącego przypisania drugiemu małżonkowi winy w rozwodzie. Często jednak orzeczenie o winie jest kluczowe dla małżonka, a to z wielu względów, nie tylko moralnych.

Co stanowi majątek osobisty, a co majątek wspólny?

Anna Zaręba-Faracik        26 lipca 2017        Komentarze (0)

Kwestia tego co stanowi majątek osobisty, a co majątek wspólny małżonków jest ściśle uregulowana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z art. 31 § 2 KRO do majątku wspólnego należą w szczególności: 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków; 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku […]

Czy dziadkowie mają prawo do uregulowania kontaktów z dzieckiem?

Anna Zaręba-Faracik        25 lipca 2017        Komentarze (0)

Sam kodeks rodzinny i opiekuńczy nie reguluje stosunków osobistych pomiędzy wnukami i dziadkami, a jedynie pomiędzy rodzicami i dziećmi. Jednak już w 1988 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 42/88) podjął uchwałę, w której orzekł, że dziadkowie mają prawo żądać uregulowania przez sąd kontaktów z wnukami, jeśli leży to w interesie tych ostatnich.

Kiedy nierówne udziały w majątku?

Anna Zaręba-Faracik        25 lipca 2017        Komentarze (0)

Do czasu ustania małżeństwa z zasady masa majątkowa małżonków objęta jest wspólnością ustawową, która jest bezudziałowa. Po ustaniu ustroju wspólności majątkowej bezudziałowej w wyniku m.in. rozwodu przekształca się ona w współwłasność ułamkową – z zasady każdemu małżonkowi przysługuje udział wynoszący 1/2.