Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

Anna Zaręba-Faracik        10 lipca 2021        Komentarze (0)

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy. Sąd zgodnie z art. 113(2) KRO może ograniczyć kontakty rodziców z dzieckiem jeśli wymaga tego dobro dziecka. W […]

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Anna Zaręba-Faracik        05 maja 2021        Komentarze (0)

Często zdarza się, że w trakcie rozwodu masz problem polegający na tym, że małżonek nie pozwala Ci widywać się z dzieckiem. Sytuacja taka jest bardzo częsta i w zasadzie dość łatwa do rozwiązania. Sprawę reguluje art. 730 kpc i n.: § 1. W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać […]

Czy dziadkowie mają prawo do uregulowania kontaktów z dzieckiem?

Anna Zaręba-Faracik        12 października 2020        Komentarze (0)

Sam kodeks rodzinny i opiekuńczy nie reguluje stosunków osobistych pomiędzy wnukami i dziadkami, a jedynie pomiędzy rodzicami i dziećmi. Jednak już w 1988 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 42/88) podjął uchwałę, w której orzekł, że dziadkowie mają prawo żądać uregulowania przez sąd kontaktów z wnukami, jeśli leży to w interesie tych ostatnich. Często […]