Czy nagrywanie rozmów i filmowanie jest legalne?

Anna Zaręba-Faracik        12 stycznia 2022        Komentarze (0)

W dzisiejszym wpisie wyjaśnię, czy nagrywanie rozmów telefonicznych jest legalne oraz czy można nagrywać film z danego zajścia telefonem lub ukrytą kamerą, czy można założyć nadajnik GPS w cudzym samochodzie i czy smsy, maile i inne wiadomości stanowią dowód w sprawie oraz z jakimi ograniczeniami. Dodatkowo wyjaśnię sprawę podsłuchów, od których zacznę.

Podsłuchy

Instalowanie i posługiwanie się podsłuchami jest nielegalne w polskim prawie. Stanowi o tym art. 267 par. 3 Kodeksu karnego. Przepis ten wskazuje, że kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Chodzi o uzyskanie informacji, która nie jest dla sprawcy przeznaczona tzn. nie jest do niego adresowana. Nielegalne będzie np. nagrywanie rozmowy żony z kochankiem, co wynika z faktu, iż rozmowa taka najprawdopodobniej będzie miała przymiot poufności.

Nagrywanie rozmów, których nagrywający jest stroną

Jak wyżej wskazałam w art. 267 KK chodzi o pozyskanie informacji dla nas nieprzeznaczonych. Jeśli więc rozmawiamy z kimś bezpośrednio, trudno uznać, że uzyskane informacje są dla nas nieprzeznaczone. Takie nagranie nie będzie stanowiło przestępstwa, jednak w niektórych przypadkach może skutkować złożeniem sprawy cywilnej do sądu. Sprawa taka będzie miała swoją podstawę prawną w art. 23 Kodeksu cywilnego, który rozprawia o naruszeniu dóbr osobistych. W tym konkretnym przypadku ochronie będzie podlegać tajemnica rozmowy. Jeżeli jednak nagrywamy rozmowę dla celów dowodowych, a druga strona utrudnia nam prowadzenie postępowania dowodowego, to szanse na wygranie przez nią takiej sprawy i uzyskanie wyroku stwierdzającego naruszenie dóbr osobistych są nikłe.

Utrwalanie sytuacji za pomocą nagrań video

Samo nagrywanie jakiejś sytuacji nie jest w prawie polskim karalne. Można nagrywać ludzi w różnych miejscach i przy różnych czynnościach. To czego robić nie wolno to rozpowszechniać wizerunku osób na nagraniu bez ich zgody. Jednak jeśli osoby na filmie zostaną zanonimizowane (tzn. zamażemy ich twarz oraz zniekształcimy głos, tak aby nie można ich rozpoznać), to film taki możemy publikować w dowolnie wybranym przez nas miejscu. Film taki może także stanowić dowód w sprawie, który przedłożymy na zarządzenie sądu.

Bezprawne rozpowszechnienie wizerunku nie stanowi czynu zabronionego, na gruncie prawa karnego w Polsce. Chyba, że dotyczy rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody, albo polega na podszywaniu się pod inną osobę, wykorzystaniu jej wizerunku lub innych jej danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Jednak niniejszy wpis nie dotyczy tego rodzaju sytuacji, które ze sprawą rozwodową i przedstawianiem w sądzie dowodów nie mają wiele wspólnego.

Tak więc poza wymienionymi powyżej przypadkami konsekwencje jakie mogą się wiązać z rozpowszechnianiem wizerunku, wynikają z prawa cywilnego tj. art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także art. 23 i 24 KC. Zgodnie z tym ostatnim przepisem ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Przedstawianie smsów, maili, wiadomości z komunikatorów jako dowodów w sądzie

Dowody takie jak sms, maile, czy inne wiadomości często przedstawia się w sądzie i są one włączane do materiału dowodowego. Ewentualne wątpliwości dotyczą prawa do prywatności jako naruszenia dóbr osobistych, jednak de facto rzadko zdarza się, aby złożenie takich dowodów skutkowało konsekwencjami prawnymi. Jeśli już tak się stanie to sąd będzie rozważał stosunek prawa do sądu względem prawa do prywatności. W polskim orzecznictwie jednak prawo do sądu, w sytuacji zawisłego sporu uważane było do tej pory za dominujące.

Jednak i w tym wypadku pamiętać należy, iż czym innym jest przedstawienie smsów, czy maili ze swojego telefonu (rozmowa z małżonkiem), maila (korespondencja między stronami) lub wiadomości pozyskanych w ten sposób że nie trzeba było omijać żadnych zabezpieczeń (na telefonie, komputerze), a czym innym jest np. instalowanie oprogramowania na cudzym urządzeniu, aby pewne wiadomości pozyskać. W tym ostatnim wypadku wchodzić w grę może odpowiedzialność karna ze wspomnianego wcześniej art. 267 kk, który w par. 1 stanowi, że kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Instalowanie nadajnika GPS

„Bezprawne zainstalowanie w cudzym pojeździe urządzenia służącego do pozyskiwania informacji o trasie jazdy i tym samym o miejscu przebywania danej osoby jest niedozwolone i stanowi czyn zabroniony, o którym mowa w art. 267 § 3 KK” (postanowienie SN z 27.11.2019 r., VKK 505/18).

Nielegalnie pozyskane dowody w sądzie cywilnym

W kodeksie postępowania cywilnego nie ma wprost żadnego przepisu, który zakazywałby sądowi przeprowadzenia dowodu uzyskanego nielegalnie. Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Obowiązuje też zasada prawdy materialnej wynikająca z art. 3 kpc, który stanowi, że strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Natomiast zgodnie z art. 4 kpc z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono (nadużycie prawa procesowego).

Decyzja o dopuszczeniu przez sąd w danej sprawie dowodu pozyskanego nielegalnie będzie zawsze indywidualna i zależna od okoliczności. Z doświadczenia wynika jednak, że często sądy dopuszczają takie dowody. Czasem osoby pozyskujące je muszą zmierzyć się z pewnymi konsekwencjami prawnymi, jednak gra może być warta świeczki.

Jeśli chcesz zacząć przygotowania do sprawy rozwodowej i nie wiesz jak zebrać materiał dowodowy zadzwoń – radca prawny Anna Zaręba-Faracik Kancelaria Rozwodowa tel. 506151675.

******************************************

Podobne wpisy:

https://rozwodwwarszawie.pl/ile-trwa-rozwod/

https://rozwodwwarszawie.pl/podzial-majatku-czy-sad-moze-zmusic-do-przejecia-nieruchomosci/

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: