Dokumenty do sprawy o rozwód

Anna Zaręba-Faracik        14 października 2021        Komentarze (0)

Jakie dokumenty przygotować do pozwu o rozwód?

Pozew o rozwód jak każdy inny pozew wymaga przygotowania dokumentacji po to, aby sąd mógł skutecznie sprawę rozpoznać. Pamiętaj, iż wszelkie dowody należy wskazywać w POZWIE (jeśli jesteś powodem) lub ODPOWIEDZI NA POZEW (jeśli jesteś pozwanym), jeśli tego nie zrobisz może okazać się, że pomimo zawnioskowania dowodów później, sąd nie weźmie ich pod uwagę. Niezałączenie części dowodów (akt urodzenia, akt małżeństwa) będzie brakiem formalnym, po którym sąd wezwie do ich uzupełnienia pod rygorem odrzucenia pozwu, inne nie będą niezbędne do nadania sprawie biegu, ale ich brak będzie bardzo niekorzystny.

AKT MAŁŻEŃSTWA

Dokumenty do sprawy o rozwód

Do pozwu o rozwód należy załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa. Występuje także odpis zupełny, który również można załączyć, jednak wystarczający jest skrócony. Wiele sądów domaga się, aby akt małżeństwa nie był bardzo stary, więc najlepiej załączyć z ostatnich 2-3 miesięcy.

ODPISY AKTÓW URODZENIA DZIECI

Jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, to do pozwu należy załączyć oryginały skróconych aktów urodzenia dzieci. Do pozwu nie dołączamy natomiast aktów urodzenia dzieci tylko jednego z małżonków, ani dzieci już pełnoletnich.

OPŁATA OD POZWU

Składając pozew rozwodowy należy uiścić opłatę w wysokości 600 zł. Opłatę taką można zapłacić przelewem bankowym, przekazem na poczcie a także w kasie sądu. W tytule przelewu należy dokładnie wskazać, że sprawa jest z powództwa X, przeciwko Y o rozwód. Pieniądze wpłacamy na odpowiedni rachunek sądu właściwego do prowadzenia sprawy o rozwód. Do pozwu jako załącznik należy dołączyć dowód uiszczenia takiej opłaty.

DOWODY

Kategoria bez dna. W zależności od tego czego żądasz i jakie są ustalenia ze stroną przeciwną, a także co trzeba będzie wykazać w postępowaniu dowodowym, do pozwu należy załączyć wszelkie dowody na winę małżonka, spis kosztów niezbędnych do utrzymania dzieci (alimenty), spis kosztów małżonka niewinnego (jeśli orzeczenie rozwodu nastąpi z winy drugiego małżonka), jeśli sąd w sprawie o rozwód ma dokonać podziału majątku to należy dołączyć całą dokumentację związaną z kwestiami własności, rozliczeń i nakładów.

ODPIS POZWU

Jak uzbierasz już wszystkie powyższe dokumenty to musisz je skserować wraz z pozwem i tak skserowany pozew i załączniki dołożyć do oryginału pozwu. Najlepiej jednak jeśli skserujesz wszystko dwa razy, w ten sposób zachowasz dla siebie wersję, którą wysłałeś do sądu i którą otrzyma strona przeciwna. Dzięki temu nie będziesz musiał chodzić do sądu, aby przejrzeć swój własny pozew.

Zapraszam Cię do umówienia konsultacji w sprawie rozwodu Kancelaria Radcy Prawnego – Prawnik rozwodowy – radca Anna Zaręba – Faracik tel. +48 506 151 675.

*********************

Inne wpisy:

https://rozwodwwarszawie.pl/pozbycie-sie-majatku/

https://rozwodwwarszawie.pl/powstanie-rozdzielnosci-majatkowej/

Pozbycie się majątku

Anna Zaręba-Faracik        06 października 2021        Komentarze (0)

Gdy jeden z małżonków pozbywa się majątku

Często trafiają do mnie klienci, którzy są po rozwodzie, albo w jego trakcie i stają przed problemem dotyczącym tego, że drugi małżonek celowo wyzbywa się części majątku wspólnego, po to aby go uszczuplić i aby ograniczyć prawa drugiego.

Dobrym rozwiązaniem jest zrobienie przez małżonka jak najwcześniej spisu inwentarza przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego. Do takiego inwentarza dobrze jest zgromadzić odpowiednie dowody na okoliczność tego, że aktywa (przedmioty, nieruchomości, pieniądze i inne) wchodzą w skład majątku wspólnego. Mogą to być akty notarialne, wydruki z ksiąg wieczystych, umowy, paragony, wydruki ze stanów rachunku, zdjęcia i wiele innych.

Wyzbycie się majątku

Woman with piggy bank mockup

W sytuacji, gdy nastąpi nieuzasadnione zbycie przedmiotów wspólnych wchodzących w skład majątku wspólnego, przez co powstanie szkoda majątkowa w majątku jednego z małżonków, należy się odszkodowanie w wysokości połowy udziału w wyzbytym przedmiocie. Roszczenie to traktuje się tak samo jak roszczenia z tytułu zwrotu wydatków z majątku wspólnego na majątek osobisty. Innym rozwiązaniem przyjmowanym przez sądy jest doliczenie do ustalonej masy majątku wartości tych rzeczy.

Charakter roszczenia

Roszczenie takie znajduje swoją podstawę w odpowiedzialności deliktowej z art. 415 k.c. Sąd orzekając bierze pod uwagę wartość majątku na chwilę orzekania i według stanu jaki istniał na moment zniesienia wspólności, przyjmując że zbyty przedmiot wciąż wchodzi w skład majątku wspólnego.

Jeśli masz problem z małżonkiem, który wyzbywa się majątku zadzwoń po poradę tel.: +48 506 151 675.

*******************************

Podobne wpisy:

https://rozwodwwarszawie.pl/powstanie-rozdzielnosci-majatkowej/,

https://rozwodwwarszawie.pl/konkubina-w-postepowaniu-o-podzial-majatku/.

 

 

Powstanie rozdzielności majątkowej

Anna Zaręba-Faracik        29 września 2021        Komentarze (0)

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba zacząć od chwili zawarcia małżeństwa. Jeśli nie ma szczególnych przeszkód (jak upadłość jednego z małżonków lub jego ubezwłasnowolnienie), a małżonkowie nie zawrą umowy majątkowej małżeńskiej, powstanie pomiędzy nimi ustrój małżeńskiej wspólności ustawowej.

Ustrój ten trwa dopóki nie nadejdą pewne zdarzenia, które mogą spowodować jego ustanie.

Co powoduje ustanie ustawowej wspólności majątkowej?

Wspólność małżeńska ustaje z chwilą:

  • śmierci jednego z małżonków,
  • prawomocnego orzeczenia przez sąd rozdzielności majątkowej,
  • uprawomocnienia się wyroku rozwodowego,
  • uprawomocnienia się wyroku orzekającego separację,
  • uprawomocnienia się wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa,
  • ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,
  • ogłoszenia upadłości jednego z małżonków,
  • podpisania przez małżonków umowy, która może m.in. wspólność ustawową rozszerzyć lub zawęzić.

Skutki powstania rozdzielności majątkowej

Wspólność majątkowa powstaje co do całego majątku małżonków, co oznacza, że nie może powstać co do części, które wchodzą w jego skład. Z chwilą kiedy powstanie rozdzielność majątkowa, współwłasność łączna małżonków, która z natury rzeczy jest bezudziałowa, przekształca się we współwłasność ułamkową.

Od tego momentu każdy z małżonków może domagać się podziału majątku wspólnego.

Nadmienić na końcu należy, że uprawnienie do żądania dokonania podziału majątku ma charakter niezbywalny, nie można się także zrzec tego prawa, roszczenie to nie przedawnia się. Małżonkowie mogą jednak zawrzeć między sobą umowę na mocy, której wyłączą na okres 5 lat możliwość żądania podziału majątku.

Jeśli interesuje Cię porada prawna dotycząca rozdzielności majątkowej zapraszam do kontaktu:

Kancelaria Warszawa – Prawnik – r.pr. Anna Zaręba-Faracik tel. 506151675

**************************

Inne podobne wpisy:

https://rozwodwwarszawie.pl/rozdzielnosc-majatkowa-a-podzial-majatku/

https://rozwodwwarszawie.pl/sa-przeslanki-rozwodu/

Konkubina w postępowaniu o podział majątku

Anna Zaręba-Faracik        26 września 2021        Komentarze (0)

Tytułem wstępu należy wskazać, iż podział majątku może nastąpić w trakcie trwania małżeństwa jeśli między małżonkami ustała wspólność majątkowa, albo po ustaniu małżeństwa. Najczęstsze sytuacje, w których ustaje wspólność majątkowa to śmierć jednego z małżonków, rozwód, unieważnienie małżeństwa, ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej, orzeczenie separacji, ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków, czy ogłoszenie upadłości jednego z małżonków. Po ustaniu wspólności majątkowej współwłasność łączna (bezudziałowa) małżonków, przekształca się we współwłasność udziałową, w której zwykle małżonkowie mają po 1/2 udziałów. Wtedy też można założyć sprawę o dział majątku.

Konkubina, a wniosek o podział majątku

Często pojawia się problem jak (między kim) dzielić majątek w przypadku gdy małżonek pozostawał wiele lat w związku małżeńskim, a jednocześnie posiadał partnera/partnerkę, z którym/którą miał również wspólny majątek. Pierwsze pytanie to takie czy konkubina/konkubent może wytoczyć sprawę o podział majątku. Na to pytanie (zgodnie z przeważającym poglądem doktryny) odpowiedź jest negatywna. Wniosek o podział majątku złożony przez osobę nieuprawnioną podlega oddaleniu.

Konkubina jako uczestnik postępowania o podział majątku

Tutaj sprawa wygląda lepiej. Partner zmarłego małżonka może wstąpić do założonej przez uprawnioną osobę sprawy jako uczestnik postępowania. Warunkiem jest, aby przedmioty nabyte przez konkubentów stanowiły ich współwłasność. W takiej sytuacji do majątku wspólnego małżonków będzie wchodził udział we współwłasności tego przedmiotu należącego do konkubenta będącego jednocześnie małżonkiem.

Warto więc do postępowania wstąpić i walczyć o swoje. Interes prawny ma każdy, kogo praw może dotyczyć wynik postępowania.

Zapraszam do kontaktu Kancelaria Rozwodowa – Prawnik Rozwodowy – dr Anna Zaręba – Faracik tel. +48 506 151 675

*********************

Inne wpisy:

https://rozwodwwarszawie.pl/pozbycie-sie-majatku/

 

 

 

Zdrada małżeńska, naruszenie obowiązku wierności, pozory zdrady

Anna Zaręba-Faracik        21 września 2021        Komentarze (0)

The Kiss (1895) by Edvard Munch. Original from The MET Museum. Digitally enhanced by rawpixel.

Klienci często pytają mnie o to jaki wpływ na rozwód ma zdrada i czy zdrada może być przyczyną rozwodu? Na tak postawione pytanie odpowiedź jest jedna…to zależy.

W zakresie przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego funkcjonuje bogate orzecznictwo, które należy znać, aby odpowiednio ocenić daną sprawę rozwodową. Najpierw należy się zastanowić, czy to zdrada małżeńska doprowadziła do rozpadu małżeństwa (rozkładu pożycia małżeńskiego), czy też była następstwem tego rozkładu. Jeśli bowiem małżeństwo było nieszczęśliwe, małżonkowie się ze sobą nie dogadywali, było wiele konfliktowych sytuacji przez co całkowicie ustały pomiędzy nimi więzi małżeńskie, po czym jeden z małżonków znalazł sobie kogoś innego, to taka zdrada nie była przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego, lecz inne przesłanki. Jeśli natomiast między małżonkami pożycie układa się prawidłowo, a jeden z nich wdaje się w romans z kimś innym, przez co małżeństwo rozpada się, to taka zdrada jest przyczyną, dla której można orzec rozwód i z dużym prawdopodobieństwem świadczy o winie (możliwe, że wyłącznej) zdradzającego małżonka.

Klienci często pytają jak udowodnić zdradę? Przecież nie ma zdjęć małżonka w łóżku z kochanką. Nie ma ewidentnych i niepodważalnych obowiązków zdrady. Na szczęście takich być nie musi. Z orzecznictwa sądowego wynika, że naruszeniem obowiązku wierności jest takie zachowanie, które sprawia już same pozory zdrady. Samo obcowanie płciowe nie jest w tym celu niezbędne. Tak więc w sądzie za pomocą zebranych dowodów staramy się wykazać, że małżonek miał romans bo…pisał smsy do kochanki, bo nie wracał na noc do domu, bo nie współżył w małżeństwie, bo są zdjęcia jak spotyka się z inną kobietą/mężczyzną.

Jeśli planujesz się rozwieść lub jesteś już w trakcie rozwodu zapraszam do kontaktu – Kancelaria Prawna – prawnik rozwody – r.pr. Anna Zaręba-Faracik tel. +48 506 151 675.

**********************

Inne powiązane artykuły:

https://rozwodwwarszawie.pl/sa-przeslanki-rozwodu/

https://rozwodwwarszawie.pl/negatywne-przeslanki-rozwodu/