Kontakty z dzieckiem

Anna Zaręba-Faracik        22 sierpnia 2017        Komentarze (0)

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Sąd zgodnie z art. 113(2) KRO może ograniczyć kontakty rodziców z dzieckiem jeśli wymaga tego dobro dziecka. W szczególności sąd może:

1) zakazać spotykania się z dzieckiem;
2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;
4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
5) zakazać porozumiewania się na odległość.

Powyższy katalog jest przykładowy.

“W praktyce niejednokrotnie nie daje się realizować kontaktów w pożądanym zakresie ze względu na negatywne do nich nastawienie dziecka czy też rodzica sprawującego nad nim bieżącą pieczę. Konsekwencją stwierdzenia takich przeszkód nie powinno być co do zasady ograniczenie kontaktów (chyba że tymczasowo), lecz zastosowanie środków pozwalających na zmianę tego nastawienia.” [J. Ignaczewski, (red.), Komentarz do przepisów KRO regulujących kontakty z dzieckiem [w:] Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2015].

Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania. Zakaz taki zazwyczaj jest związany z poważnym zagrożeniem lub naruszeniem dóbr dziecka takich jak jego nietykalność, zdrowie fizyczne lub psychiczne itp.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: