ZADZWOŃ: (+48) 506 151 675

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych (dalej: administrator) gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej jest Anna Zaręba – Faracik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Zaręba – Faracik Kancelaria Radcy Prawnego ul. Chłodna 22A lok. 9/10, 00-891 Warszawa, NIP: 5732721061, REGON: 241307832 (dalej też Kancelaria), e-mail: anna.zareba-faracik@azflegal.pl. 

 2. Dane osobowe zbierane przez administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

 3. Administrator przetwarza wyłącznie dane osobowe, które użytkownik podał w związku z korzystaniem ze strony internetowej. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie:
 • zawarcia i wykonania umowy, w tym do wystawienia faktury lub rachunku i realizacji usługi (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • nawiązania współpracy i zatrudnienia (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) – art. 6 ust. 1 lit a RODO,
 • dochodzenia należności (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.),
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku
  z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od użytkownika) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • podejmowania działań marketingowych (zakres danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 1. Administrator może gromadzić dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie lub w związku z bezpośrednim kontaktem ze strony użytkownika, takie jak: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe, numer telefonu, adres, adres e-mail, wszelkie dane przekazane przez użytkownika w trakcie kontaktu.

 2. Administrator nie prowadzi działań mających na celu profilowanie danych osobowych użytkowników.

 3. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania. Dane będą przetwarzane do chwili upływu terminów przedawnienia związanych z umową, do chwili zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, lub przez czas wymagany przepisami prawa. W zakresie działań marketingowych dane będą przetwarzane do chwili wniesienia przez użytkownika sprzeciwu w tym zakresie.

 4. Administrator zapewnia użytkownikom realizację uprawnień:
 • dostępu do treści danych,
 • sprostowania/zaktualizowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 7, należy wysłać odpowiednią prośbę na adres: anna.zareba-faracik@azflegal.pl.

 2. Na zasadach określonych w art. 12 RODO Administrator bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca, udziela informacji o działaniach podjętych w związku z ewentualną realizacją ww. uprawnień. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

 3. W celu realizacji umowy z użytkownikiem, Administrator może udostępnić zebrane dane do podmiotów obejmujących: pracowników, współpracowników, firmy kurierskie, operatorów systemów płatności on-line, podmioty świadczących na rzecz Administratora usługi IT, podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi księgowe.

 4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej na podstawie stosownych i obowiązujących przepisów prawa.

 5. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza EOG.

 6. Administrator korzysta z serwerów do przechowywania danych ulokowanych w państwach należących do EOG.

 7. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 8. Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest na stronie internetowej.